Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Stypendium naukowe w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

BSP-DSP.111.8.2024

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2024 r

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Wysokość stypendium: do 3000 zł

Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2024 z dnia 4 marca 2024 r.: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2024/uchwala25_2024-zal1.pdf

Opis:

Stypendium naukowe w ramach projektu „Teorie zasobów kwantowych: od teoretycznych narzędzi do praktycznych zastosowań” (Sonata BIS, NCN, UMO-2022/46/E/ST2/00115) jest dostępne w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Wybrani kandydaci będą pracować w zespole kierowanym przez prof. Alexandra Streltsova nad jednym z następujących tematów:

  - Teorie zasobów kwantowych: badanie podstawowych cech układów kwantowych, takich jak splątanie kwantowe, spójność i termodynamika kwantowa. Odpowiadanie na takie pytania, jak problem konwersji stanu, ilościowe określanie kosztów zasobów do realizacji procesów kwantowych.

  - Komunikacja kwantowa i obliczenia kwantowe: zastosowanie teorii zasobów kwantowych do ilościowego określania zużycia zasobów w protokołach komunikacji kwantowej oraz do wykrywania cech kwantowych wymaganych do obliczeń kwantowych z zakłóceniami.

  - Otwarte układy kwantowe: zastosowanie splątania i koherencji kwantowej do wykrywania i ilościowego określania efektów pamięciowych w otwartych układach kwantowych.

Kandydatowi zostaną zaoferowane możliwości współpracy z innymi grupami teoretycznymi i eksperymentalnymi warszawskiego środowiska badawczego.

Profil kandydatów:

Kandydaci powinni być studentami studiów magisterskich i dobrze rozumieć teorię kwantową.

Kluczowe obowiązki kandydata:

- Badanie ogólnych cech kwantowych, takich jak splątanie i spójność kwantowa, w protokołach kwantowych i obliczeniach kwantowych.

- Przygotowywanie i upowszechnianie wyników badań na międzynarodowych warsztatach i konferencjach

Aplikacja:

Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać następujące dokumenty drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - List motywacyjny

  - Życiorys

  - Dokumentacja badań (jeśli jest dostępna)

  - odpis dyplomu i suplementu

Kandydaci proszeni są o zawarcie w aplikacji następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 sek. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia to 1 maja 2024 r. Nieformalne zapytania można kierować do prof. Alexandra Streltsova na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Scientific scholarship at the Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland

BSP-DSP.111.8.2024

Application deadline: 30. April 2024

Duration: 6 months with possibility of extension

Scholarship amount: up to 3000 PLN

The remuneration will be paid based on the Regulations for awarding research scholarships in research projects financed by the National Science Center, constituting an annex to the resolution of the NCN Council No. 25/2024 of March 4, 2024: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2024/uchwala25_2024-zal1.pdf

English version: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/ncn_scholarships_regulations_85_2018.pdf

Description:

Scientific scholarship within the project “Quantum resource theories: from theoretical tool to practical applications” (Sonata BIS, NCN, UMO-2022/46/E/ST2/00115) is available at the Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland.

Successful candidates will work within the team led by Prof. Alexander Streltsov on one of the following topics:
 - Quantum resource theories: exploring fundamental features of quantum systems, such as quantum entanglement, coherence, and quantum thermodynamics. Addressing questions such as the state conversion problem, quantifying resource costs for quantum process implementation.
 - Quantum communication and quantum computation: application of quantum resource theories to quantify resource consumption in quantum communication protocols and to detect quantum features required for noisy quantum computation.
 - Open quantum systems: application of quantum entanglement and coherence to detect and quantify memory effects in open quantum systems.

The candidate will be offered possibilities to collaborate with other theoretical and experimental groups within Warsaw’s research community.

Profile of the candidates:
Applicants should be Master's degree students and have a good understanding of quantum theory.

Key responsibilities of the candidate:

- Investigation of general quantum features, such as entanglement and quantum coherence, in quantum protocols and quantum computation.

- Preparation and dissemination of the research results at international workshops and conferences

Application:
Applicants for the stipend should submit the following documents via email to the address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 - motivation letter
 - curriculum vitae
 - research record (if available)
 - copy of the diploma  and academic transcript

The candidates are asked to include the following statement in their application: “I consent to the processing of personal data contained in my job offer for the purposes necessary to carry out the recruitment process carried out by IPPT PAN based in Warsaw, ul. A. Pawińskiego 5B, in accordance with Art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR)”

Earliest starting date is 1. May 2024. Informal inquiries can be sent to Prof. Alexander Streltsov, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 kwiecień 2024 14:55 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024