Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Konkurs na stanowisko adiunkt/post-doc w ramach projektu naukowego NCN OPUS - LAP

„Wpływ dyfuzji na powstanie fazy omega w metastabilnych stopach tytanu beta: mikromechaniczne modelowanie z wykorzystaniem metody pola fazowego”

(for English - scroll down)

BSP-DSP.111.1.2024

 

INSTYTUCJA:                                Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

MIASTO:                                         Warszawa

STANOWISKO:                              postdoc - adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA:            inżynieria mechaniczna (mechanika)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:      29-03-2024

SŁOWA KLUCZOWE:                    mechanika materiałów, mikrostruktura, przemiany fazowe, metoda elementów skończonych, metoda pola fazowego

 

Oferujemy: Zatrudnienie na stanowisku adiunkt-postdoc finansowanym przez NCN w ramach grantu „Wpływ dyfuzji na powstawanie fazy omega w metastabilnych stopach tytanu beta: mikromechaniczne modelowanie z wykorzystaniem metody pola fazowego”. Finansowanie w wysokości 140.000 zł rocznie brutto-brutto (miesięcznie ok. 7.500 zł netto) zapewnione jest na okres 30 miesięcy.

Opis zadań: Modelowanie przemiany fazowej beta-omega w metastabilnych stopach tytanu beta. Opracowanie nowych modeli w ramach metody pola fazowego. Analiza różnych scenariuszy nukleacji fazy omega. Komputerowe symulacje ewolucji mikrostruktury. Krótki opis projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/573153-pl.pdf

WYMAGANIA:

  • Stopień doktora w zakresie nauk ścisłych lub technicznych uzyskany nie wcześniej niż w 2017 r.
  • Dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR (Web of Science)
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Spełnienie wymagań przyjętych w IPPT PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (https://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2019-02-28uchwala_zatrudnianie_zasady.pdf)
  • Pożądane doświadczenie w zakresie tematyki projektu (mechanika materiałów, mikromechanika, metody obliczeniowe w mechanice, metoda elementów skończonych, metoda pola fazowego)

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny skierowany do Dyrektora IPPT PAN

2) Życiorys naukowy i zawodowy z wykazem publikacji, liczbą cytowań i wartością indeksu Hirscha według bazy Web of Science i/lub Scopus

3) Krótki opis dotychczasowych osiągnięć i wykonanych prac badawczych

4) Kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora

5) Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na  potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46 / WE (RODO).”

OKRES ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę na czas określony (30 miesięcy) w wymiarze pełnego etatu – po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: maj-wrzesień 2024 r. (do uzgodnienia).

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:

Biuro Spraw Pracowniczych: konkursy@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , listownie lub osobiście: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, tel. 22 826 98 23

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Mechaniki Materiałów:

prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://bluebox.ippt.pan.pl/~sstupkie

 

 

Post-doc/assistant professor offer within the NCN OPUS -LAP scientific project

“Revealing the effect of diffusion on formation of the omega phase in metastable beta-Ti alloys: micromechanical insight from phase-field modelling”

 

BSP-DSP.111.1.2024

 

INSTITUTION:                  Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences

CITY:                                Warsaw

POSITION:                       postdoc / assistant professor

DISCIPLINE:                    mechanical engineering (mechanics)

DEADLINE:                      29-03-2024

KEYWORDS:                      mechanics of materials, microstructure, phase transition, finite element method, phase field method

 

We offer: Employment in the position of postdoc / assistant professor funded by the National Science Centre (NCN) under the grant „Revealing the effect of diffusion on formation of the omega phase in metastable beta-Ti alloys: micromechanical insight from phase-field modelling”. Funding in the amount of 140.000 PLN per year gross-gross (monthly about 7.500 PLN net) is provided for a period of 30 months.

Tasks: Modelling of the beta-omega phase transition in metastable beta-Ti alloys. Development of new models within the phase-field method. Analysis of omega-phase nucleation scenarios. Computer simulations of microstructure evolution. Short project description:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/573153-en.pdf

 

REQUIREMENTS:

  • PhD degree in mechanical or civil engineering, materials science, or related obtained after 2017
  • Good publication record in JCR journals (Web of Science)
  • Strong oral and written communication skills in English
  • Meeting the requirements on the rules of employment in scientific positions at IPPT (in Polish): (https://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2019-02-28uchwala_zatrudnianie_zasady.pdf)
  • Experience in the project topic (mechanics of materials, micromechanics, computational mechanics, finite element method, phase field method) will be an asset

 

REQUIRED DOCUMENTS:

1) Motivation letter

2) CV and list of publications, including the number of citations and Hirsch index according to Web of Science and/or Scopus

3) Short description of the achievements and research carried out so far

4) Copy of a PhD diploma or a certificate attesting a PhD degree

5) Signed statement: “I agree to the processing of personal data contained in my job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process conducted by IPPT PAN with headquarters in Warsaw, ul. A. Pawińskiego 5B, according to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (RODO).”

PERIOD OF EMPLOYMENT:

Employment contract for a fixed term (30 months) on a full-time basis – after successful completion of the competition. Planned start of employment: May-September 2024 (to be agreed).

 

SUBMISSION OF THE APPLICATIONS:

HR Office: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., by post or in person: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warsaw, phone no. +48 22 826 98 23.

Potential candidates are encouraged to contact Prof. Stanisław Stupkiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) before applying. For more information see http://bluebox.ippt.pan.pl/~sstupkie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 luty 2024 10:29 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 10:30 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 10:36 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024