Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Konkurs na stanowisko adiunkt/post-doc w ramach projektu naukowego NCN OPUS 16

„Dynamika mikrocząstek w płynie” 

BSP/DSP/110-66/2023

INSTYTUCJA:                                     Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

MIASTO:                                             Warszawa

STANOWISKO:                                 post-doc/adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA              inżynieria mechaniczna

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       18 stycznia 2024

SŁOWA KLUCZOWE:                     fizyka teoretyczna płynów złożonych, hydrodynamika matematyczna, mechanika statystyczna, modelowanie teoretyczne, obliczenia numeryczne, równania Stokesa, oddziaływania hydrodynamiczne

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria L. Ekiel-Jeżewska

Plan badawczy

Celem jest analiza dynamiki mikrocząstek w płynie, przy uwzględnieniu wpływu płynu na kształt i ruch struktur tworzonych przez mikrocząstki oraz synteza uzyskanych wyników teoretycznych
i numerycznych, porównanie ich z istniejącą literaturą, w tym eksperymentami, a także przygotowanie ich do publikacji.

Informacja o projekcie „Dynamika mikrocząstek w płynie”

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433227-pl.pdf

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   http://www.ippt.pan.pl/staff/mekiel

Wymagania

 • udokumentowany stopień doktora
 • udokumentowana głęboka wiedza w zakresie nauk ścisłych (fizyka teoretyczna i matematyka)
 • znajomość mechaniki bardzo lepkich płynów oddziałujących ze stałymi wtrąceniami, w tym deformowalnymi mikrocząstkami
 • praktyczna znajomość hydrodynamiki i podstaw teorii oddziaływaniach hydrodynamicznych
 • zaawansowane umiejętności numeryczne (Fortran lub C, Matlab lub Mathematica, Python)
 • co najmniej 2 publikacje jako pierwszy lub korespondencyjny autor w czasopismach z listy JCR od 2019 do chwili obecnej
 • motywacja i umiejętności do prowadzenia badań naukowych
 • spełnianie wymagań uchwały Rady Naukowej IPPT PAN w sprawie zasad zatrudnienia na stanowiskach naukowych http://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2019-02-28uchwala_zatrudnianie_zasady.pdf
 • biegła znajomość języka angielskiego

Warunki zatrudnienia:

 • Finansowanie: 10000 PLN miesięcznie (brutto-brutto, z tej kwoty pobrane zostaną podatki – składki emerytalne i zdrowotne, podatek dochodowy; po odjęciu wszystkich podatków uposażenie będzie wynosić około netto 6500 PLN miesięcznie)
 • Okres zatrudnienia: do lipca 2024

Proces naboru

 1. Stanowisko post-doc jest przyznawane zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala76_2018-zal1.pdf

 1. osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku NCN typu post-doc spełni łącznie następujące warunki:
  1. została wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez trzyosobową komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
  2. będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
  3. w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
  4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
  5. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę;
  6. uzyskała stopień doktora w 2016 r. lub później (z wyjątkami przewidzianymi na str. 35 w odnośniku 17 uchwały Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r. )

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (po angielsku)
 • życiorys, zawierający wszystkie naukowe osiągnięcia, listę publikacji, umiejętności, w tym programowania
 • opinia doświadczonego naukowca,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora
 • podpisane oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na  potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”
 • w aplikacji proszę podać numer ogłoszenia BSP/DSP/110-66/2023

Składanie dokumentów:

Biuro Spraw Pracowniczych: konkursy.ippt@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie lub osobiście: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, tel. 22 826 98 23

 

Post-doc/assistant professor offer within the NCN OPUS 16 scientific project

“Dynamics of microparticles in fluids”

BSP/DSP/110-43/2023

INSTITUTION:                   Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences

CITY:                                     Warsaw

POSITION:                          post-doc / assistant professor

SCIENTIFIC DISCIPLINE: mechanical engineering

DEADLINE:                          January 18, 2024

KEY WORDS:                      theoretical physics of complex fluids, mathematical hydrodynamics, statistical mechanics, theoretical modeling, numerical computations, Stokes equations, hydrodynamic interactions

Project leader: Professor Maria L. Ekiel-Jeżewska

Plan of research

The goal is to analyze dynamics of microparticles in fluids, taking into account the influence of fluid on shapes and motion of structures formed by microparticles, and to perform synthesis of obtained numerical and theoretical results, and compare them to experiments, and prepare to be published.

Information about the project “Dynamics of microparticles in fluids”

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433227-pl.pdf

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   http://www.ippt.pan.pl/staff/mekiel

Requirements

 • documented PhD degree
 • documented deep knowledge in science (theoretical physics and mathematics)
 • knowledge of mechanics of very viscous fluids interacting with solid inclusions, such as, e.g., deformable microparticles
 • practical knowledge of hydrodynamics and theory of hydrodynamic interactions
 • advanced numerical skills (Fortran or C, Matlab or Mathematica, Python)
 • at least 2 publications as the first or corresponding author in scientific journals from JCR list from 2019 until now
 • motivation and skills to carry scientific work
 • meeting the requirements of the Resolution of the Scientific Council of the IPPT PAN on the rules of employment in scientific positions http://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2019-02-28uchwala_zatrudwanie_zasady.pdf
 • fluent English

The terms of employment:

 • Funding: 10000 PLN monthly (taxes will be deducted from this amount – for pension, health insurance and income tax; after subtraction of all taxes the income will be around 6500 PLN per month)
 • Duration: until July, 2024

Recruitment process

 1. The post-doc position is awarded according in Annex to NCN Council Resolution No 76/2018 of September 6, 2018, amending the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects, post- doctoral fellowships and doctoral scholarships:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/2018_09_ncn_regulations_en.pdf.pdf

 1. NCN post-doc position may be awarded to a person, who meets all of the following criteria:
  1. has been selected by means of the open competition procedure, carried out by a three- person recruitment committee appointed by the head of the project’s host institution, composed of the project’s principal investigator as its chair and at least two other persons selected by them, who have all the necessary scientific or professional qualifications. The assessment of the candidates is carried out pursuant to the criteria outlined in the call announcement, and the results are made public by posting on the website of the project’s host institution;
  2. will be employed for a period not shorter than 6 months;
  3. for two years before employment in the project has not been employed by the host entity pursuant to a contract of employment
  4. at the time of receiving this remuneration, they are not receiving any other remuneration paid from the resources granted as direct costs under NCN calls;
  5. in the period of receiving the salary they are not employed pursuant to another contract of employment
  6. the doctoral degree was obtained in 2016 or later (with the exceptions specified on page 29, footnote 16 of https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/2018_09_ncn_regulations_en.pdf.pdf)
 • Required documents
 • Motivation letter (in English)
 • CV, including all scientific achievements, publication list, programming skills
 • A reference letter written by an experienced scientist and sent by him/her directly to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • copy of diploma a PhD diploma or a certificate attesting a PhD degree
 • Signed statement: “I agree to the processing of personal data contained in my job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process conducted by IPPT PAN with headquarters in Warsaw, ul. A. Pawińskiego 5B, according to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO)..”
 • in the application, please provide the announcement number BSP/DSP/110-66/2023

Submission of the applications

HR Office: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. with a copy to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., by post or in person: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warsaw, phone no. 22 826 98 23

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 grudzień 2023 11:58 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024