Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Konkurs na stanowisko adiunkt/postdoc w ramach projektu naukowego NCN OPUS 21

Oddziaływania hydrodynamiczne przy liczbach Reynoldsa znacznie mniejszych od jedności” (for English - scroll down)

 

BSP/DSP/110-54/2023

 

INSTYTUCJA:                                  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

MIASTO:                                           Warszawa

STANOWISKO:                               postdoc/adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA:            inżynieria mechaniczna

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       28 grudnia 2023

SŁOWA KLUCZOWE:                    fizyka płynów złożonych, matematyczna i eksperymentalna hydrodynamika, analiza obrazów video, modelowanie numeryczne

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria L. Ekiel-Jeżewska

Naukowy plan badawczy

Celem jest przeprojektowanie stanowiska eksperymentalnego, wykonanie eksperymentów z cząstkami opadającymi w bardzo lepkim płynie, zebranie danych i ich analiza, opracowanie modelu, opisanie wyników we wspólnych publikacjach.

Informacja o projekcie „Oddziaływania hydrodynamiczne przy liczbach Reynoldsa znacznie mniejszych od jedności”

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/524535-pl.pdf

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   http://www.ippt.pan.pl/staff/mekiel

Podczas udziału w projekcie możliwe będzie uczestnictwo we współpracy międzynarodowej oraz udział w konferencjach i szkołach naukowych.

Wymagania

 • stopień doktora i udokumentowana wiedza w zakresie nauk ścisłych (fizyka, mechanika i matematyka)
 • udokumentowana wiedza w zakresie oddziaływań hydrodynamicznych oraz hydrodynamiki przy liczbach Reynoldsa mniejszych od jedności
 • zaawansowane umiejętności programowania (Matlab, Python, Fortran lub C)
 • udokumentowane wykształcenie matematyczne i fizyczne na poziomie zaawansowanym
 • praktyczna znajomość hydrodynamiki i podstaw teorii oddziaływaniach hydrodynamicznych
 • co najmniej 2 publikacje w czasopismach indeksowanych w Scopus od 2018 do chwili obecnej
 • motywacja i umiejętności do prowadzenia badań naukowych
 • spełnianie wymagań uchwały Rady Naukowej IPPT PAN w sprawie zasad zatrudnienia na stanowiskach naukowych http://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2019-02-pdf
 • biegła znajomość języka angielskiego

Warunki zatrudnienia:

 • Finansowanie: 10000 PLN miesięcznie; brutto-brutto, z tej kwoty pobrane zostaną podatki – składki emerytalne i zdrowotne, podatek dochodowy; po odliczeniu podatków netto około 6500 PLN miesięcznie
 • Okres zatrudnienia: 15 stycznia 2024 – 15 czerwca 2026

Proces naboru

1) Stanowisko post-doc jest przyznawane zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 12/2021 z dnia 5 marca 2021 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf

2) Osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku NCN typu post-doc spełni łącznie następujące warunki:

a) uzyskała stopień doktora w 2016 r. lub później

b) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

c) kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

d) uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

e) będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

f) w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

g) w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (po angielsku)
 • życiorys, zawierający wszystkie naukowe osiągnięcia, listę publikacji, umiejętności, w tym programowania
 • opinia doświadczonego naukowca
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora
 • podpisane oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na  potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”
 • w aplikacji proszę podać numer ogłoszenia BSP/DSP/110-54/2023

Składanie dokumentów:

Biuro Spraw Pracowniczych: konkursyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie lub osobiście: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, tel. 22 826 98 23

 

Post-doc/assistant professor offer within the NCN OPUS 21 scientific project

“Hydrodynamic interactions under Reynolds numbers much smaller than unity”

BSP/DSP/110-54/2023

 

INSTITUTION:                    Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences

CITY:                                  Warsaw

POSITION:                         postdoc / assistant professor

SCIENTIFIC DISCIPLINE: mechanical engineering

DEADLINE:                        December 28, 2023

KEY WORDS:                    physics of complex fluids, mathematical and experimental hydrodynamics, video image analysis, numerical modeling

 

Project leader: Professor Maria L. Ekiel-Jeżewska

 

Scientific plan of research

Redesign the experimental set-up, perform experiments with particles sediementing in a very viscous fluid, collect data, analyze and model the results, write or contribute in writing joint publications.

Information about the project “Hydrodynamic interactions under Reynolds numbers much smaller than unity”

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/524535-pl.pdf

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   http://www.ippt.pan.pl/staff/mekiel

During the project, it will be possible to participate in international scientific collaboration and attend scientific conferences and schools.

Requirements

 • PhD and documented knowledge in science (physics, mechanics, mathematics)
 • Documented knowledge of hydrodynamic interactions and hydrodynamics at Reynolds number smaller than unity
 • Documented experimental skills in studying the dynamics of particles in fluid flows
 • Advanced programming skills (Matlab, Python, Fortran or C)
 • Documented advanced training in mathematics and physics
 • At least 2 publications in scientific journals indexed in Scopus from 2018 until now
 • Motivation and skills to carry scientific work
 • Meeting the requirements of the Resolution of the Scientific Council of the IPPT PAN on the rules of employment in scientific positions http://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2019-02-28uchwala_zatrudwanie_zasady.pdf
 • Fluent English

The terms of employment:

 • Funding: 10000 PLN monthly (taxes will be deducted from this amount – for pension, health insurance and income tax; the amount after subtracting taxes is around 6500 PLN monthly)
 • Duration: the post is open from January 15, 2024, until June 15, 2026.

Recruitment process:

1) The post-doc position is awarded according in Annex to NCN Council Resolution No 12/2021 of 5 March 2021 amending the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects, https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1_ang.pdf2

2) NCN post-doc position may be awarded to a person, who meets any of the following criteria:

a) the doctoral degree was obtained in 2016 or later

b) the candidate will be selected by means of open competition procedure, carried out by a recruitment

committee appointed by the head of the project’s host entity, composed of the project’s principal

investigator as its chair and at least two other persons appointed by the principal investigator, who

have necessary scientific or professional qualifications. The assessment of the candidates is

carried out pursuant to the criteria outlined in the call announcement and the results are made public by posting on the website of the project’s host institution;

c) the candidate did not have the principal investigator as their research supervisor or auxiliary supervisor of their PhD dissertation;

d) the candidate's PhD degree has been awarded by another institution than the one planned to employ them at this post or they have completed a continuous and evidenced post-doctoral fellowship of at least 10 months in another institution than the host institution for the project and in another country than the one in which they have been conferred a PhD degree;

e) the candidate will be employed for a period of at least 6 months;

f) at the time of receiving remuneration, the candidate will not be receiving any other remuneration paid from

the funds granted to research projects under NCN calls under the heading of direct costs;

g) in the period of receiving the remuneration the candidate will be receiving no remuneration from another

employer pursuant to an employment contract, including an employer with registered office outside

of Poland.

Required documents

 • Motivation letter (in English)
 • CV, including all scientific achievements, publication list, programming skills
 • A reference letter written by an experienced scientist and sent by him/her directly to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • copy of diploma a PhD diploma or a certificate attesting a PhD degree
 • Signed statement: “I agree to the processing of personal data contained in my job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process conducted by IPPT PAN with headquarters in Warsaw, ul. A. Pawińskiego 5B, according to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO)..”
 • in the application, please provide the announcement number BSP/DSP/110-54/2023

Submission of the applications

HR Office: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. with a copy to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., by post or in person: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warsaw, phone no. 22 826 98 23

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 listopad 2023 16:24 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024