Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w projekcie OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (please scroll down for English)

BSP/DSP/110-30/2023

Projekt: „Nowa metodyka projektowania przyszłych materiałów 2D oparta na przesłankach fizycznych i obliczeniowych” (OPUS-22/ID: 538240)

Kierownik projektu:                       prof. dr hab. Tadeusza Burczyńskiego

Opiekun naukowy:                         dr hab. inż. Piotr Chudziński

Źródło finansowania:                     Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj finansowania:                    OPUS

Czas trwania doktoratu:                36 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Przyjmowanie zgłoszeń:               20.09.2023

Rozstrzygnięcie konkursu:           30.09.2023

Profil kandydata:

1) tytuł magistra informatyki, inżynierii materiałowej, fizyki lub pokrewnych,

2) kandydat na doktoranta lub doktorant Szkoły Doktorskiej (preferowana szkoła doktorska IPPT PAN),

3) doświadczenie w programach obliczeniowych (Mathematica, Matlab lub Maple) i/lub podstawach programowania w Fortranie (lub C)

4) podstawowa wiedza z fizyki materii skondensowanej (w szczególności materiałów 2D) i chęć jej poszerzenia

5) zmotywowany do pracy naukowej, rzetelny, pracowity, zdolny do samodzielnej pracy

6) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

1) Wyprowadzanie i badanie potencjałów międzyatomowych na podstawie wyrażeń podręcznikowych,

2) przeprowadzanie symulacji numerycznych, aby uzyskać krajobrazy energetyczne,

3) Pomoc w kodowaniu struktur o dużej skali,

4) Wsparcie w analizie danych i pisaniu manuskryptu.

Opis Projektu:

Materiały 2D, zbudowane z pojedynczej warstwy atomowej, znajdują się obecnie w czołówce badań inżynierii materiałowej. Dają nam one realną szansę stworzenia najcieńszych możliwych urządzeń, o unikalnych właściwościach użytkowych. Pierwszy materiał tej klasy, grafen, zmienił już nasze myślenie o nanoelektronice, co doprowadziło do niedawnej nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W tym projekcie dążymy do zoptymalizowanego numerycznie poszukiwania nowych odmian alotropowych materiałów 2D.

Specyficznym zadaniem doktoranta będzie opracowanie i optymalizacja potencjałów międzyatomowych dla różnych składów chemicznych arkusza 2D. Będzie badał problemy z fizyki rozdroży, inżynierii materiałowej i inżynierii obliczeniowej, takie jak natura ekranowania i wpływ sprzężenia spin-orbita na interakcje międzyatomowe. Konkretnie chodzi o to, aby wyprowadzić dobrze sparametryzowaną formułę dla potencjału międzyatomowego, w tym elektronicznych efektów cieczy, a następnie (z pomocą współpracujących informatyków) przeprowadzić liczne symulacje w średniej skali, aby uchwycić zachowanie krajobrazu energetycznego zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak również funkcją parametrów potencjału. To powinno dać nam klasyczne „równania ruchu” dla parametrów potencjału. Gdy to zostanie ustalone, można przeprowadzić symulacje na dużą skalę w celu zbadania alotropów i pojawiających się podatności elektronicznych, być może uporządkowania, dla nadbudów, takich jak np . Wzory mory w dwóch warstwach. W dalszej fazie projektu można dopasować elektroniczne podatności (za pomocą np. algorytmów uczenia maszynowego dostarczonych przez informatyków) kombinacją znanych wyrażeń do oceny wyłaniającej się samoorganizacji (redukcji wymiarowości).

Warunki zatrudnienia:

1) Forma zatrudnienia: stypendium,

2) Stypendium z projektu do 5 000 zł/mc oraz dodatkowo jako doktorant Szkoły Doktorskiej, możliwe dodatkowe przyznanie stypendium doktoranckiego,

3) Czas trwania stypendium projektu: 36 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

4) Status doktoranta zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1_ang.pdf

Wymagane dokumenty:

1) CV z wykazem publikacji, projektów, nagród, szkoleń itp.

2) list motywacyjny,

3) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

4) Oświadczenie („Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)“),

5) Jednocześnie potwierdzenie ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Zgłoszenia prosimy przesłać adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Open recruitment for the PhD Student position in the project OPUS financed by National Science Centre (Poland)

BSP/DSP/110-30/2023

Project: “New design methodology for future 2D materials based on physical and computational rationale” (OPUS-22/ID: 538240)

Project manager: prof. dr hab. Tadeusz Burczynski

Scientific supervisor: dr hab. inz. Piotr Chudzinski

Source of funding: National Science Center

Type of funding: OPUS

PhD duration: 36 months (possible extension)

Accepting applications: 20/09/2023

Conclusion of the competition: 30/09/2023

Candidate profile:

1)            Master’s degree in computer science, materials engineering, physics or relevant,

2)            doctoral candidate or doctoral student at the Doctoral School (IPPT PAN doctoral school is preferred),

3)            experience in computational software packages (Mathematica, Matlab or Maple) and/or basics of programming in Fortran (or C)

4)            basic knowledge in condensed matter physics (in particular 2D materials) and keen interest to extend it

5)            motivated for scientific work, reliable, hard-working, able to work independently.

6)            good command of spoken and written English.

Duties:

1) Deriving and testing inter-atomic potentials based on textbook expressions

2) Perform numerical simulations to obtain energy landscapes

3) Assist in coding for large scale structures

4) Support in data analysis and manuscript writing

Project description:

2D materials, built out of a single atomistic layer, are at the moment at the forefront of materials engineering research. They give us realistic chance to create the thinnest possible devices, with unique functional properties. The first material of this class, graphene, has already transformed our thinking about nano-electronics and that has lead to a recent Nobel prize in physics. In this project we aim for a numerically optimized search for a new allotropes of 2D materials.

The specific task of the PhD student will be to devise and optimise inter-atomic potentials for various chemical content of the 2D sheet. He/she will invesitigate problems at the cross-roads physics, materials engineering and computational engineering, such as the nature of screening and the influence of spin-orbit coupling on the inter-atomic interactions. Specifically, the idea is to derive a well-parameterized formula for the interatomic potential, including electronic liquid effects, and then (with a help of the collaborating computer scientists) perform numerous mid-scale simulations to capture the behavior of the energy landscape both in real space as well as a function of the potential’s parameters. This should give us a classical „equations of motion” for the parameters of the potential. Once this is settled one can perform large scale simulations to explore the allotropes and emergent electronic susceptibilities, possibly orderings, for superstructures, such as e.g. Moire patterns in bi-layers. In the latter stage of the project, the electronic susceptibilities can be fitted (using e.g. machine learning algorithms provided by computer scientists) with a combinantion of known expressions to asses for an emergent self-organization (dimensionality reduction). 

Conditions of employment:

1)            Form of employment: scholarship,

2)            Scholarship from the project up to PLN 5,000 / month and additionally as a doctoral student of the Doctoral School, possible additional granting of a doctoral scholarship ,

3)            Duration of the project’s scholarship: 36 months (possible extension)

4)            Doctoral student status in accordance with the regulations of the National Science Center

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1_ang.pdf

Required documents:

1)            CV with list of publications, projects, awards, trainings, etc.

2)            Motivation letter,

3)            Copy of Master’s degree diploma,

4)            Statement ("I agree for processing of personal data contained in my job offer for the purposes of the recruitment process conducted by IPPT PAN with its registered office in Warsaw, ul. A. Pawinskiego 5B, in accordance with art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/ EC (RODO)“)

5)            Simultaneously, confirmation of applying for admission to Doctoral School

Please submit the documents to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. and Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 wrzesień 2023 12:50 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2023 12:51 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024